Privacybescherming

Francine Tempels & Wellbe, de verantwoordelijke voor de verwerking, hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving, meer bepaald met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website geeft u aan Francine Tempels & Wellbe, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Bezoekers van de website kunnen zich via de website registreren. De persoonsgegevens die u bij de registratie ingeeft, worden door Francine Tempels & wellbe opgenomen in het klantenbestand.
Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel de door u gevraagde informatie of publicaties te verstrekken en/of te bezorgen. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Het is ons beleid om geen gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn aan derden te verkopen of te verhuren.

Gegevens van minderjarigen

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden gebruik maken van onze diensten. Indien u minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), vragen wij u om geen persoonsgegevens aan ons over te maken.

Uw rechten

U krijgt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kan deze op juistheid controleren en/of verbeteren. U kunt uw gegevens tevens laten verwijderen. Hiertoe kan u contact opnemen met de webmaster of met Francine Tempels & wellbe.

Wijzigingen Privacy Statement

Francine Tempels wellbe behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen conform de geldende privacyregels.

Gebruik van cookies

De website gebruikt cookies. Een cookie is een informatiebestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op de harde schijf van uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst.
U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen.
De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard. U vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. 

Geschillen

Huidige overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of de gegevens en de inhoud ervan vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.
Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan het Belgisch recht en dat u aanvaardt om alle gedingen en geschillen uitsluitend voor de rechtbanken te Leuven te brengen.

Laatste update op 12 augustus 2013