Privacybescherming

Francine Tempels & Wellbe, de verantwoordelijke voor de verwerking, hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving, meer bepaald met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website geeft u aan Francine Tempels & Wellbe, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Bezoekers van de website kunnen zich via de website registreren. De persoonsgegevens die u bij de registratie ingeeft, worden door Francine Tempels & wellbe opgenomen in het klantenbestand.
Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel de door u gevraagde informatie of publicaties te verstrekken en/of te bezorgen. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Het is ons beleid om geen gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn aan derden te verkopen of te verhuren.

Gegevens van minderjarigen

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden gebruik maken van onze diensten. Indien u minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), vragen wij u om geen persoonsgegevens aan ons over te maken.

Uw rechten

U krijgt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kan deze op juistheid controleren en/of verbeteren. U kunt uw gegevens tevens laten verwijderen. Hiertoe kan u contact opnemen met de webmaster of met Francine Tempels & wellbe.

Wijzigingen Privacy Statement

Francine Tempels wellbe behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen conform de geldende privacyregels.

Gebruik van cookies

De website gebruikt cookies. Een cookie is een informatiebestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op de harde schijf van uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst.
U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen.
De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard. U vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. 

Geschillen

Huidige overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of de gegevens en de inhoud ervan vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.
Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan het Belgisch recht en dat u aanvaardt om alle gedingen en geschillen uitsluitend voor de rechtbanken te Leuven te brengen.

Laatste update op 12 augustus 2013

LOGBOEK AVG/GDPR

AVG (Algemene Vordering Gegevensbescherming)/GDPR (General Data Protection Regulation)

1. Het kader
Deze analyse van verwerking van persoonsgegevens bij Wellbe bevat de algemene context, informatie over de verwerking, conclusies en concrete maatregelen die genomen worden om de verwerking van persoonsgegevens uit te voeren, conform de GDPR.

1.1. Context organisatie: wellbe
Wellbe is een bvba , bestaande uit de zaakvoerder Dr Tempels.

1.2. Context verwerking
* Dr Tempels registreert persoonsgegevens van haar patiënten, evenals de medische gegevens van haar patiënten om zo te komen tot een goede opvolging van de medische toestand van de patiënt maar ook omwille van de wettelijke verplichting van het bijhouden van een individueel medisch patiëntendossier.
* Dr Tempels registreert de identificatiegegevens van de verschillende medewerkers in het kader van hun contractuele band.
* Dr Tempels registreert persoonsgegevens van het administratief personeel en paramedisch personeel ter identificatie binnen de contractuele verhouding en in verband met loonadministratie via het sociaal secretariaat (SALAR).

2. Actoren

2.1. betrokken actoren
Actoren die in contact komen met gegevens binnen wellbe zijn Dr Tempels, de medische secretaresse en bij het laseren de laserverpleegkundige.
Alle actoren zijn gehouden door het beroepsgeheim en zijn hiervan op de hoogte.

2.2. betrokken personen die binnen de organisatie gegevens verwerken
Cfr. 2.1. Idem

2.3. betrokken externe verwerkers
De mutualiteiten, sociaal secretariaat , het labo, medische software .

3. Beschrijving verwerkingsactiviteiten
* Administratieve gegevens van artsen, administratief en paramedisch personeel worden opgelijst bij de aanvang van hun contract.
* Administratieve patiëntengegevens worden digitaal ingelezen vanuit hun identiteitskaart. Eventueel ontbrekende gegevens zoals telefoonnummers worden bij hun eerste inschrijving ook genoteerd. Vanaf het eerste contact met de dienst bestaat er een digitaal medisch dossier wat zowel de administratieve als de medische gegevens van de patiënt bevat.
* Medische gegevens uit patiëntendossier kunnen gebundeld en geanalyseerd worden ter verbetering van het zorgproces, zowel medisch-inhoudelijk als organisatorisch in het kader van kwaliteitsbevordering en opleiding.

4. Toetsing verwerking persoonsgegevens

4.1. legitimiteit
* Patiënten
Bij "WELLBE" verzamelt Dr. Tempels de administratieve en medische gegevens van de patiënten binnen haar specialisme en binnen de wettelijke verplichting van de opmaak van een medisch dossier, dus voor de behandeling van de patiënt. In het kader van kwaliteitsverbetering kunnen de medische gegevens gebundeld worden en geanalyseerd teneinde de medische zorgprocessen inhoudelijk te verbeteren maar ook om interne procedures te optimaliseren.
* De overige persoonsgegevens, namelijk die betreffende de artsen, administratief en paramedisch personeel, zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de contractuele overeenkomsten en worden enkel hiervoor gebruikt.

4.2. proportionaliteit
Alle opgeslagen gegevens en elke verwerkingsactiviteit zijn nodig om de vooropgestelde doelen te bereiken en wat patiënten betreft eveneens wettelijk verplicht (regelgeving rond het medisch dossier).
a) Gegevenswerking: de gegevens worden zo correct mogelijk gehouden . Tevens wordt er bij elk contact nagevraagd of er administratieve wijzigingen zijn.
b) Opslagbeperking
* de gegevens betreffende de patiënten worden bewaard voor een termijn van 30 jaar, wat de termijn is die de wet oplegt als verplichte bewaartermijn.
* de andere administratieve gegevens betreffende de artsen, administratief en paramedisch personeel en assistenten worden bewaard voor de duurtijd van hun contract.

4.3. beveiliging en vertrouwelijkheid
* De toegang tot de gegevens in de database wordt beperkt tot de persoon die de gegevens moet verwerken en zijn niet toegankelijk zonder het nodige paswoorden en is GDPR-conform.
* Alle actoren zijn gebonden door hun beroepsgeheim en zijn hiervan op de hoogte.

4.4. transparantie
Zie privacyverklaring.

5. Toetsing rechten van de betrokkene

6. Conclusies en maatregelen

6.1. stap 1. Oplijsten verwerkingsactiviteiten en toetsingen
6.2. Stap 2. Conformiteit GDPR en leemtes bepalen
6.3. Stap 3. Maatregelen treffen
6.4. Stap 4. Opvolging

Aanvulling op 21 juni 2018