Aan het gebruik van deze website zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden.
Door het gebruik van de website, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Patiënten hebben een grote nood aan informatie over medische esthetiek , proteïnedieet ,menopauze en andere medische topics. Dokter Tempels Francine wil U met deze website helpen om de juiste informatie te bekomen.

Informatie op een website kan echter geen consultatie vervangen. De informatie op deze website is dan ook niet aangepast aan omstandigheden of de situatie specifiek aan één bepaalde persoon. U mag de informatie op huidige website niet als een persoonlijk en professioneel advies beschouwen.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of onjuist kan zijn. Francine Tempels en Wellbe doen al het mogelijke om deze informatie up to date te houden.

Francine Tempels en Wellbe wijzen elke aansprakelijkheid af voor onjuistheden of onvolledigheden op deze website.
Francine Tempels en Wellbe kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website en zij zijn dan ook niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele, morele of materiële schade, winstderving of voor welke schade ook ten gevolge van het gebruiken of interpreteren van informatie die aangeboden wordt op of via deze website.
Indien U onjuistheden of andere tekortkomingen zou aantreffen op deze website kunt u contact opnemen met Francine Tempels en/of Wellbe.

Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Francine Tempels met of van deze websites of van hun inhoud. Francine Tempels en Wellbe wijzen ook elke aansprakelijkheid af voor wat betreft de informatie en gegevens vermeld op deze websites nu zij geen inspraak en dergelijke hebben bij de samenstelling ervan.

Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar de website, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster of met Francine Tempels van Wellbe teneinde om goedkeuring daartoe te vragen.
Voor het gebruik van deze website kan er geen enkele garantie worden geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren ervan. Francine Tempels en Wellbe zijn niet aansprakelijk voor het tijdelijk of permanent geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie aanwezig op huidige website geniet auteursrechtelijke bescherming. De informatie wordt beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht.

De inhoud van deze website kan enkel aangewend worden voor persoonlijk gebruik.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Francine Tempels .

Het is verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.
Zowel de teksten als foto’s zijn eigendom van Francine Tempels en mogen niet overgenomen, gekopieerd, gebruikt of opgeslagen worden.